Documenten/Reglements

Reglements

Huishoudelijk reglement


1) Toelatingsvoorwaarden

Om in de camping toegelaten te worden en er te verblijven, moet U van de directie of haar vertegenwoordiger de toelating gekregen hebben. Deze verplicht zich er toe te waken over de goede orde en de netheid van het kampeerterrein alsook over het nauwkeurig opvolgen van dit huishoudelijk reglement. Op het terrein kamperen inpliceert de volledige instemming van de voorwaarden van dit reglement en de verbintenis zich daar naar te plooien.

2) Politieformaliteiten
Elke persoon die ten minste één nacht op de camping doorbrengt, moet vooreerst aan de directie of aan haar vertegenwoordiger zijn identiteit bekend maken en formulieren invullen, gevraagd door de politie. De minderjarigen die niet begeleid zijn door hun ouders, kunnen slechts aanvaard worden mits een schriftelijke toestemming van deze laatsten.

3) Installatie
De tent of de caravan en het materiaal moeten ondergebracht worden op de aangeduide plaats, overeenkomstig de richtlijnen van de directie of haar vertegenwoordiger.

4) Receptie
De receptie is open van 8 uur tot 12u30 en van 15 uur tot 19u30. U vindt er alle informatie betreffende de diensten van het kamperterrein, de winkels, de sport-accommodaties, de toeristische trekpleisters van de streek en diverse adressen die van pas zouden kunnen komen. Een klachtenboek of een speciaal daarvoor bestemde brievenbus zijn ter beschikking van de gebruikers. De klachten zullen enkel in rekenschap genomen worden wanneer ze ondertekend en zo nauwgezet mogelijk geformuleerd zijn, alsook betrekking hebben op relatief recente feiten.

5) Heffingen / belastingen
De heffingen worden betaald aan de receptie. De bedragen zijn visueel weergegeven aan de inkomst van het kampeerterrein en aan de receptie. Ze worden berekend al naargelang het aantal overnachtingen op het terrein. De gebruikers van het kampeerterrein worden uitgenodigd hun vertrek aan de receptie bekend te maken één dag op voorhand. De kampeerders die hun vertrek plannen vòòr het openingsuur van de receptie, wordt gevraagd hun heffingen de dag ervoor te betalen.

6) Lawaai en stilte
De gebruikers van het terrein wordt uitdrukkelijk gevraagd elke vorm van lawaai en luidruchtige gesprekken, die hun buren zouden kunnen storen, te vermijden. De geluidsapparaten moeten dienovereenkomstig geregeld worden. Het sluiten van autokoffers en deuren moet tevens discreet gebeuren. Honden en andere dieren mogen nooit vrij rondlopen en mogen niet alleen op het kampeerterrein achtergelaten worden, zelfs achter gesloten deuren, in afwezigheid van hun eigenaars, die er verantwoordelijk voor zijn. Er moet een totale stilte heersen tussen 22 uur en 7 uur.

7) Bezoekers

Na toelating te hebben gekregen van de directie of haar vertegenwoordiger, mogen de bezoekers toegelaten worden op het kampeerterrein onder verantwoordelijkheid van de kampeerders die de ontvangende partij zijn.De kampeerder mag één of meerdere bezoekers aan de receptie ontvangen. Indien aan deze bezoeker de toegang tot de camping wordt verleend, kan aan de ontvangende kampeerder gevraagd worden een heffing te betalen in de mate dat de bezoeker toegang heeft tot de diensten en/of de installaties van het kampeerterrein. Deze heffing hangt uit aan de ingang van de camping alsook aan de receptie. De auto’s van de bezoekers worden niet toegelaten op het kampeerterrein.

8) Het verkeer en het parkeren van de auto’s
Binnen het kampeerterrein mogen de auto’s niet sneller dan 10 km/uur rijden. Het verkeer is verboden tussen 22 uur en 7 uur. Binnen deze tijdsgrenzen moeten de voertuigen buiten de camping geparkeerd worden, op de daarvoor bestemde plaatsen. Enkel de voertuigen van de kampeerders mogen op het kampeerterrein rondrijden. Het parkeren op de plaatsen die enkel bestemd zijn voor het kamperen, mogen in geen geval het vrije verkeer of nieuwe kampeerders hinderen.

9) De netheid en het uiterlijk aspect van de installaties
Eénieder wordt er toe uitgenodigd elke daad, die de netheid, de hygiëne en het uitzicht van de camping zou kunnen aantasten, achterwege te laten. Het is verboden om afvalwater op de grond of in de goot uit te gieten. De eigenaars van een caravan wordt uitdrukkelijk gevraagd hun afvalwater in de daarvoor bestemde installaties uit te gieten. Het huishoudelijk afval, van welke aard dan ook, en het papier, moeten in de vuilbakken gegooid worden. Er wordt gevraagd dat elke daad, die de netheid , de hygiëne en het uitzicht van de camping, in het bijzonder het sanitair, zou kunnen aantasten, achterwege te laten. Het wassen en het zich wassen is strikt verboden buiten de daarvoor bestemde bakken. Het uithangen van de was kan, indien nodig, in de gemeeschappelijke droge ruimte plaatsvinden. Het wordt tevens toegelaten de was te laten drogen tot 10 uur in de nabijheid van de afdaken, op voorwaarde dat dit discreet gebeurt en de buren niet hindert. Nooit zal de was uitgehangen worden tussen de bomen. De aanplantingen en de bloembakken en –bedden moeten in ere gehouden worden. Het is verboden spijkers in de bomen te slaan, takken af te zagen en aanplantingen te verrichten . Het is tevens niet toegelaten de installatie af te bakenen met eigen middelen of de grond te delven. Elke schade, toegebracht aan de vegetatie, aan de omheiningen, aan het terrein of aan de installaties van het kampeerterrein, zal vergoed moeten worden door de dader.

10) Veiligheid
a) Brand. Open vuren (hout, houtskool enz.) zijn ten strengste verboden. De gasbranders moeten in een goede staat gehouden worden en niet gebruikt worden in gevaarlijke omstandigheden. In geval van brand, onmiddellijk de directie waarschuwen. De brandblusapparaten kunnen gebruikt worden in geval van nood. Een E.H.B.O-kit is aan de receptie te verkrijgen.
b) Diefstal. De directie is verantwoordelijk voor de voorwerpen die in het bureau in bewaring worden gegeven en heeft een verplichte algemene waakzaamheid over het kampeerterrein. De kampeerder behoudt de verantwoordelijkheid over zijn eigen installatie en moet melding doen van iedere verdachte persoon op het terrein. Alhoewel het toezicht op de camping verzekerd is, worden de gebruikers van de camping uitgenodigd om de gebruikelijke voorzorgsmaatregelen te treffen inzake beveiliging van persoonlijke bezittingen.

11) Spelen
Gewelddadige of hinderlijke spelen mogen in de nabijheid van de installaties niet worden georganiseerd. De vergaderzaal mag niet voor bewegingspelen worden gebruikt. De kinderen moeten steeds onder toezicht van hun ouders blijven.

12) Ongebruikt kampeermateriaal
Ongebruikt materiaal mag op het terrein achtergelaten worden, mits toelating van de directie en enkel op de aangeduide plaats. Een heffing, waarvan U het bedrag aan de receptie kunt vinden, zal daarvoor moeten worden betaald.

13) Het bekendmaken van deze informatie
Dit huishoudelijk reglement hangt uit aan de ingang van het terrein en aan de receptie. Het kan op aanvraag aan de klant overhandigd worden.

14) Inbreuk op het huishoudelijk reglement
In het geval dat een klant het verblijf van anderen zou hinderen of de voorwaarden van het huidige huishoudelijk reglement niet zou respecteren, kan de directie of haar vertegenwoordiger, indien dit nodig geacht wordt, mondeling of schriftelijk de betreffende persoon aanmanen zijn/haar hinderlijk gedrag achterwege te laten. In het geval van een strafbaar misdrijf, zal de directie een beroep doen op de rijkswacht.

Bijzondere voorwaarden NB : Het behoort tot de bevoegdheid van de uitbaters deze te bepalen. Te Louvie-Juzon, 12 juni 2003 Gelezen en goedgekeurd, de directie, GRIMOIN NADIA Gemeente van Louvie-Juzon 64260, Kampeerterrein « Le Rey ».


-Het zwembad is open in juli en augustus van 11 uur tot 19u45.
-Alvoor het zwembad te betreden, moeten de baders verplicht een douche nemen en via het voetbad lopen.
-Het dragen van een zwembroek/badpak is verplicht.
-Het is verboden geschoeid de
stranden te betreden en de klapdeur te blokkeren, om de toegang tot het zwembad vrij te houden.
-De baders mogen het voetbad voor geen andere doeleinden gebruiken dan diegene die daarvoor voorzien zijn.
-Het is verboden te roken, kauwgom te gebruiken, te spuwen, op de stranden te eten en er voedingswaren achter te laten.
-Dieren worden niet toegelaten binnen de omheining.
-Het is niet toegstaan op de stranden te rennen, elkaar te duwen en in het water te duiken.
-Het is verboden te urineren in het zwembad .
-Personen met ademhalingsproblemen worden niet toegelaten.
-De toegang tot het zwembad is tevens verboden voor personen met huidaandoeningen of andere aandoeningen, indien ze geen bewijs van niet-besmetting kunnen voorleggen.
-De toegang tot het zwembad is strikt verboden buiten de openingsuren.
Het niet respecteren van deze regels zal een uitsluiting tot gevolg hebben. --Diepte van het bad : 1,45 m,
-niveau van het water : 1,35 m.
-Maximum aantal toegelaten bezoekers : 25.
-Maximum aantal toegelaten baders tegelijkertijd : 20.
-De directie kan gedurende de openingstijd het zwembad sluiten om technische problemen te regelen.
-Op het baden wordt geen enkel toezicht gehouden en de directie wijst elke verantwoordelijkheid af in geval van ongeluk.
-Kinderen moeten begeleid worden door een volwassene.